top of page

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BEAUTY CARE ANGELA

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty Care Angela en een cliënt waarop Beauty Care Angela deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon

1. Beauty Care Angela zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Beauty Care Angela worden verteld.

3. Beauty Care Angela is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. Beauty Care Angela zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken
1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty Care Angela melden.
2. Indien cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty Care Angela het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen.
3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Beauty Care Angela de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de klant door berekenen.
4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag Beauty Care Angela de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

4. Persoonsgegevens & Privacy

1. De cliënt voorziet Beauty Care Angela van alle gegevens, waarvan Beauty Care Angela aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

2. Beauty Care Angela neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die zorgvuldig wordt opgeborgen.

3. Beauty Care Angela behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

4. Beauty Care Angela zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

5. Betaling

1. Beauty Care Angela vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.

2. De gemelde prijzen zijn inclusief het geldende btw-tarief.

3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en/of eventuele producten te voldoen.

5. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten.

6. Aansprakelijkheid

1. Beauty Care Angela is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Beauty Care Angela is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

2. Beauty Care Angela is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten

​1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beauty Care Angela.

2. Beauty Care Angela moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is, zal Beauty Care Angela de behandeling opnieuw verrichten, zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

4. Indien een klacht over de producten gegrond is, zal Beauty Care Angela het aankoopbedrag van de producten geheel of gedeeltelijk vergoeden.

5. Indien Beauty Care Angela en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klacht worden voorgelegd aan de klachtenfunctionarissen van de organisatie waarbij Beauty Care Angela aangesloten is.

8. Geheimhouding

1. Beauty Care Angela is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

2. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak Beauty Care Angela verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

9. Beschadiging en/of diefstal

1. Beauty Care Angela heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd.

2. Beauty Care Angela meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Behoorlijk Gedrag

1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty Care Angela het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

3. Bij Beauty Care Angela wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

11. Recht

1. Op elke overeenkomst tussen Beauty Care Angela en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Beauty Care Angela en zijn ook in de salon beschikbaar.

3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

bottom of page